... رفرنس نویسی ...
.... ............................................................................ ......... ...
................................... انتخاب مجله
انتخاب مجله
  .
  انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقاله  بطور عمده بر مبنای موضوع انتشار مجله شکل می گیرد. اما همیشه اطلاعاتی مانند رتبه مجله و مکان هائی که اندکس می شود از اهمیت بسزائی برخوردار هستند.
   
...................................  
   
  گزارشات مجلات
   
  . گزارش استنادی مجلات (Thomson Reuters)
   
  . گزارش ایمپکت فاکتور مجلات (Thomson Reuters)
   
  رتبه بندی بر اساس شاخص هائی مانند انتشار بموقع و نمایه سازی محاسبه می شود. کسب امتیاز 95 به بالا نشریه را به سطح یک می رساند.
   
  . گزارش رتبه بندی مجلات علوم پزشکی ایرانی (Ranking)
   
  . گزارش نمایه مجلات علوم پزشکی ایرانی (Indexing)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

journal@accepted.ir